Για το ΤΕΕ - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προτάσεις

Για το ΤΕΕ
Θεσμικά

1. Άμεση εκλογή του προέδρου και της διοικούσας επιτροπής από τις εκλογές, ώστε να κοπούν τα πάρε-δώσε των παρατάξεων και των αντιπροσώπων.

2. Αλλαγή του Πειθαρχικού κώδικα και του κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

3. Οι Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ συστήνονται χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια και συχνά αποτελούν πεδίο συναλλαγής και «εξαγοράς».
Προτείνουμε: Θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στη σύσταση, τη χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ. Οι Ομάδες Εργασίας να δημιουργούνται μόνο μετά από πλειοψηφία στις αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές. Για κάθε Ομάδας Εργασίας να αναρτώνται στο site του ΤΕΕ: ποιος πρότεινε τη δημιουργία της, ποια ήταν τα μέλη της, ποιες ήταν οι αμοιβές τους και ποια τα παραδοτέα.

4. Η σύσταση και η λειτουργία των Μόνιμων Επιτροπών χρειάζεται εκσυγχρονισμό.
Προτείνουμε: Επανακαθορισμό της Θεματολογίας των Μόνιμων Επιτροπών. Ανάρτηση των πεπραγμένων τους, ανά έτος, στο site του ΤΕΕ. Δημιουργία πλατφόρμας για να δοθεί η δυνατότητα παρέμβασης & σχολιασμού, από τα μέλη του ΤΕΕ, στα πεπραγμένα των Μόνιμων Επιτροπών.

5. Θέσπιση συνολικών θητειών σε όλα τα αξιώματα και τις εκπροσωπήσεις.
Πρόεδρος ΤΕΕ: 2 θητείες, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ: 3 θητείες, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: 4 θητείες. Εκπρόσωπος ΤΕΕ σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση-τεχνικό συμβούλιο-διαγωνισμό: 2 θητείες.

6. Καθιέρωση Ασυμβιβάστων. Όποιος έχει κυβερνητική θέση εξουσίας (πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματέας υπουργείου, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Δημοσίων Οργανισμών) να μην μπορεί να είναι και υποψήφιος για όργανα του ΤΕΕ. Όποιος έχει αιρετή θέση σε όργανα του ΤΕΕ και αναλαμβάνει κυβερνητική θέση, να αντικαθίσταται αμέσως από τον πρώτο αναπληρωματικό του.

7. Μείωση του αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας από 200 σε 150, με ελάχιστο αριθμό 2 εκλεγμένα μέλη ανά περιφέρεια. Αναθεώρηση κανονισμού λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Αντικατάσταση μελών Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας.

8. Δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέσω διαδικτύου, για όλα τα μέλη ΤΕΕ.

9. Υποχρέωση ανάρτησης στη «Διαύγεια» για κάθε απόφαση του ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ομάδων Εργασίας, με εύκολη ταξινόμηση για εύκολη αναζήτηση.

Εξωστρέφεια

10. Ανάπτυξη φορέα με δυνατότητα ανάληψης διεθνών τεχνικών διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών εντός του ΤΕΕ με νομική και δικονομική υποστήριξη των διαιτητών, αλλά και με εκπαίδευση και με περίοδο δοκιμαστικής άσκησης των μηχανικών που θα γίνονται διαιτητές. Ο ορισμός του επιδιαιτητή να γίνεται με κλήρωση.

11. Ανάπτυξη των υπηρεσιών δια βίου μάθησης μέσω του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με στόχευση τη δια βίου μάθηση και την επανένταξη μηχανικών στην παραγωγική διαδικασία, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τις τεχνικές εταιρίες της χώρας.

12. Ανάπτυξη τμήματος παρακολούθησης του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης με σκοπό την παρέμβαση για: α) τη μείωση της γραφειοκρατίας, β) την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και γ) την προώθηση συνεχών τροποποιήσεων στις δομές της χώρας προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα κι η εξωστρέφεια.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού