Πειραιάς 24-3-2017 - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χρήσιμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1E/2017)

Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Ειδικού Eπιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

ΘΕΣΕΙΣ / ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών  ή  στη  Διαχείριση  Παρακτίων  Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος στο σχεδιασμό λιμενικών  έργων  ή  κατασκευή  και  συντήρηση λιμενικών έργων.
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου στο σχεδιασμό λιμενικών έργων ή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων.

και
Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού